Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii im. ks. Marcina Lutra

DLA NAJLEPSZEJ DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

007 diakoniaFundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra od 20 lat prowadzi działalność oświatową oraz działalność w zakresie pomocy społecznej. Realizując swoje zadania statutowe współpracuje z władzami Wrocławia i województwa dolnośląskiego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz ośrodkami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.

W ramach Fundacji funkcjonuje Zespół Szkół i Placówek, który tworzą przedszkole, szkoły specjalne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo.

Ponadto Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań” dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”, Domy Pomocy Społecznej „Samarytanin” i „Miłosierny Samarytanin” oraz Wypożyczalnię Sprzętu Pomocniczego i Rehabilitacyjnego.

Poprzez Ekumeniczną Stację Opieki świadczone są również usługi lecznicze m.in. w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, hospicyjnej oraz usługi opiekuńcze.